Zpracování osobních údajů

1. Úvodní ustanovení

V souvislosti s poskytováním mých služeb bude docházet ke zpracování osobních údajů, které jsou poskytnuty prostřednictvím tohoto kontaktního formuláře (dále jen „Osobní údaje“). Zpracovávanými Osobními údaji jsou především základní identifikační údaje: jméno a příjmení, e-mail, telefonní kontakt.

2. Správce osobních údajů

Správcem Osobních údajů je paní Markéta Vondráčková, datum narození: 27.7.1968, trvale bytem: Dr. Beneše 205/61, Poděbrady, 290 01 (dále jen „Správce“), kterého lze kontaktovat na e-mailové adrese: marketavondrackova@email.cz.

3. Účely zpracování a právní základ pro zpracování

3.1 Základní účel zpracování Osobních údajů je dán účelem kontaktního formuláře, tedy možnost kontaktovat zpět zákazníka a reagovat na jeho sdělení či dotazy.

3.2 Některé Osobní údaje bude Správce zpracovávat i za účelem nabízení dalších svých služeb či produktů formou přímého marketingu, byl-li k tomu dán zákazníkem výslovný souhlas.

4. Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje budou Správcem zpracovávány jen po nezbytně nutnou dobu, dokud nebude naplněn účel jejich zpracování.

5. Práva subjektu údajů

5.1 Subjekty údajů (tzn. fyzické osoby, k nimž se Osobní údaje vztahují) májí právo požadovat od Správce přístup k jejich Osobním údajům, tzn. právo získat od Správce potvrzení, zda jejich Osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, mají právo získat přístup k jejich Osobním údajům a k dalším stanoveným informacím. Dále mají právo na opravu nepřesných nebo na doplnění neúplných Osobních údajů.

5.2 Pokud je dán jeden z důvodů uvedených v čl. 17 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – dále také jen „Nařízení GDPR“) a zároveň není splněna některé z podmínek uvedených v čl. 17 odst. 3 Nařízení GDPR, mají subjekty údajů právo na výmaz jejich Osobních údajů.

5.3 Pokud nastane případ uvedený v čl. 18 odst. 1 Nařízení GDPR, mají subjekty údajů právo na omezení zpracování jejich Osobních údajů.

5.4 V případech zpracování Osobních údajů za účely uvedenými v odst. 3.2 výše mají subjekty údajů právo vznést námitku proti zpracování jejich Osobních údajů. V takovém případě bude povinností Správce prokázat závažné oprávněné důvody pro zpracování, jinak nebude dále Osobní údaje zpracovávat.

5.5 Veškerá zde uvedená práva může subjekt údajů uplatňovat prostřednictvím výše uvedeného e-mailového nebo telefonního kontaktu na Správce.

5.6 V případě, že se bude subjekt údajů domnívat, že zpracováním jeho Osobních údajů došlo k porušení Nařízení GDPR má právo podat stížnost u některého dozorového úřadu, zejména ve státě jeho obvyklého bydliště, místa výkonu jeho zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení. Tímto dozorovým úřadem pro Českou republiku je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika, IČO: 708 37 627, www.uoou.cz.

 

1